header

Als u hier klikt,

vindt u de inspiratietekst die da. Gonny de Boer uitsprak tijdens de eerste rondgang van de kunstenaars rond de kerken waarin zij komen te exposeren in 2018. Over 'Levensadem'

Feest van de Geest thema Levensadem.

Mei 2017 op internet gevonden beschrijvingen. Neshamah (adem) chayim (leven) ruach (wind, adem, lucht, geest) De levensadem

De eerste keer dat gesproken wordt over de ‘levensadem’ (neshamah chayim, de ‘adem des levens’ in de Statenvertaling) is in Genesis 2:7. Daar wordt ons gezegd dat deze werd geblazen in de neusgaten van de mens die God had geschapen en dat het gevolg daarvan was dat de mens een levende ziel werd (chaiyah naphesh). De eerste waarheid die we daarom leren over de ‘levensadem’ is dat het een directe uitstroming van God is. Het onderzoek naar en het begrijpen van deze uitdrukking is daarom van het allergrootste belang, aangezien het deze levensadem is die leven geeft aan ieder van ons en die ons tot levende zielen maakt.
Lees meer

Klik hier om het gedicht: 'The Creation - Poem van James Weldon Johnson' te kunnen lezen.

De lezing die Bert Altena op de openingsavond heeft gehouden. Klik hier

Het gedicht Lucht, van de dichter: Willem Tjebbe Oostenbrink. Klik hier
link naar zijn blog: http://willemtjebbeoostenbrink.blogspot.nl

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Fietsroutes

  Voor nog meer info en    reacties

De openingstijden voor de regio Groningen / Noord Drenthe zijn, tenzij anders vermeld, van 13.00 - 17.00 uur

Hiernaast rechts kunt informatie vinden over de ANBI status van de Stichting FeestvandeGeest Groningen / Noord Drenthe

 

 

Vriend Worden, kijk even goed!!!

=======>>>>>>>>

 • Vriend worden

 • Culturele ANBI status

  ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen al langer gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Voor donateurs van Culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

  De Stichting Feest van de Geest Groningen Noord Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Voor nadere informatie verwijzen u graag naar de Belastingdienst en/of naar een notaris.

   

  Gegevens

  De Belastingdienst heeft bepaald dat (culturele) ANBI's met ingang van 2014 op hun site bepaalde gegevens dienen te vermelden. Dit is gedaan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

  Naam

  De statutaire naam luidt:
  Stichting Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe
  KvK-nummer 54418569
  RSIN 851297389
  Statutaire zetel: Annen
  Bezoekadres: Middenweg 100, 9468 GD Annen

   

  Contactgegevens

  Secretaris: Marian ten Hove Middenweg 100, 9468 GD Annen
  Tel: 0592-271248 mariantenhove@kpnplanet.nl

   

   

  De overige gegevens zoals de bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplan, uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording treft u door op het item te klikken.

  Vrienden van

  Wordt vriend van Stichting Feest van de Geest Groningen Noord-Drenthe! In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

  Uw donatie komt ten goede aan dit 2-jaarlijks evenement.

   

  U wordt vriend door:

  Een jaarlijkse bijdrage van tenminste €10,- over te maken op
  Rekeningnummer: NL05 RABO 0170 6889 25
  Onder vermelding van:
  Gift t.n.v. Stichting Feest van de Geest

  Om er zeker van te zijn dat kunstenaars de nieuw gemaakte kunst kunnen blijven presenteren en exposeren, willen we u oproepen tot financiële ondersteuning.
  • Wilt U als bedrijf onze Stichting ondersteunen?
  • Wilt U ons ondersteunen met een eenmalige donatie?
  • Wilt U ons gedurende een aantal jaren een bijdrage toezeggen?
  • De Stichting gedenken en te steunen met een legaat?
  • Wilt U de Stichting op een andere wijze ondersteunen?
  Neem dan even contact op met onze penningmeester, hij kan U informeren over de mogelijkheden en de fiscale voordelen die onze Culturele ANBI status met zich meebrengt.
  Menno Heeres
  tel. 050 4093417 of 06 44196557
  mail: m.heeres@hotmail.com


  Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI's? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%.
  Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,=. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250,=

   

  zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/..../culturele_anbi

   

  Wij zijn U zeer erkentelijk voor uw gift !
  Stichting Groningen-Noord Drenthe

  Bestuur:
  Voorzitter: Albert Waarsing, Noordloo 21 9468 AV Annen
  Tel: 0592-272160
  A_waarsing@hotmail.com

  Secretaris: Marian ten Hove Middenweg 100 Annen
  Tel: 0592-271248
  marianedens@kpnmail.nl

  Penningmeester: Menno Heeres, Heidesteeg 2 9469 PM Schipborg
  tel. 050 4093417 / 06 44196557
  m.heeres@hotmail.com

  Lid: Laurens Boersma, Eppinge 7 9654 PC Annerveenschekanaal
  Tel: 0598-492007
  Mob: 06-51513793
  boersmalaurens@gmail.com

  Lid: Gerdie Klaassen-Prinsen, Fazantenlaan 2 9801 JJ Zuidhorn
  Tel. 0594-50526 / 06-10289931
  klaassengerdie@gmail.com

  Websitebeheerder: Gert Smith
  info@feestvandegeest.nl

  Doelstelling en Beleidsplan

   

  Over onze Stichting

  De Stichting heeft tot doel vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken met kerk, kerkgebouwen, geloofbelevenis en hedendaagse kunst, om daarmee kunst in woord, beeld en klank bij mensen tot de verbeelding laten spreken.

  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

   

  Achtergrond:

  In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

  Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met die hedendaagse kunst.
  Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding onder predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers. Bovendien vindt er een vernieuwende communicatie plaats tussen woord, beeld en klank die de "zender en de ontvanger" nieuwe mogelijkheden biedt tot kennis en begrip.

  Iedere twee jaar, mag de Geest van het Feest door het hele land trekken. Het visioen is dat in de toekomst in alle provincies kerken en kunstenaars mee gaan doen, de eerst volgende keer is in 2016. Dit zal dan de achtste keer zijn.

  In de huidige beleidsperiode zullen wij ons inzetten om deelname van kerken en kunstenaars te intensiveren. Dit zal gebeuren door bijzondere manieren van samenspel te onderzoeken en tot uitvoer te brengen.

  Als we de Hebreeuwse woorden bestuderen om de aard van de mens te ontdekken, zullen we zien dat er drie woorden steeds weer tevoorschijn komen. Dat zijn neshama, wat ‘adem’ betekent, chaiyim, dat ‘leven’ betekent en ruach dat ‘geest’ betekent. Deze drie woorden worden alle gebruikt voor hetzelfde. Zij worden niet voor drie verschillende dingen gebruikt, maar met drie woorden wordt hetzelfde ding naar voren gebracht. De adem die God in de mens blies, is zijn leven en dit leven is de geest van de mens. Prediker 12:7

  (Job 27:3) zolang mijn adem (neshama) nog ten volle in mij is, en de geest (ruach) Gods in mijn neusgaten
  (Job 33:4) De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem (neshama) des Almachtigen doet mij leven
  (Job 32:9) Voorwaar, het is de geest (ruach) in de stervelingen en de adem (neshama) des Almachtigen, die hun inzicht geeft
  (Job 34:14,15) Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest (ruach) en zijn adem (neshama) tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof
  Joh. 20: 22 Toen blies Hij op hen en zei: Ontvang de Heilige Geest.

  Vraag: "Wat is de levensadem?"
  Antwoord: Het summum van Gods scheppingswerk was Zijn buitengewone schepping van de mens. “Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen” (Genesis 2:7). De oppermachtige Maker van hemel en aarde deed twee dingen toen Hij de mens schiep. Ten eerste vormde Hij hem uit het stof van de aarde, en ten tweede blies Hij Zijn eigen adem in de neusgaten van Adam. Dit onderscheidde de mens van alle andere door God gemaakte schepsels.

  Dit ene tekstdeel bevat drie heel belangrijke feiten over de schepping van de mens. Het eerste gegeven is dat God, en God alleen, de mens maakte. De mens kwam niet voort uit andere schepsels. De mens werd ook niet gevormd door willekeurige krachten. Het waren niet de cellen, het DNA, atomen, moleculen, waterstof, protonen, neutronen of elektronen die de mens deden ontstaan. Dit zijn enkel de materialen waaruit het lichaam van de mens bestaat. De Heer God vormde de mens. De Heer God maakte de materialen, en vervolgens gebruikte Hij die materialen om daar de mens van te maken.

  Het woord vormde is een vertaling van de Hebreeuwse term yatsar, die betekent “maken, vormgeven, vormen”. Dit woord roept het beeld op van een pottenbakker die de intelligentie en het vermogen heeft om zijn maaksel te creëren. God is de Opperpottenbakker Die het beeld van de mens in Zijn gedachten had, en de macht en intelligentie heeft om dat beeld tot leven te wekken. God had zowel de alwetendheid en de almachtigheid om precies te doen wat Hij wilde.

  Ten tweede blies God Zijn eigen levensadem in de mens. De mens is méér dan alleen “stof” of een fysieke materie. De mens heeft een geest. We kunnen ons dit als volgt voorstellen: Adams lichaam was zojuist door God gevormd uit het stof van de aarde – er lag een levenloos lichaam op de grond. Toen boog God Zich voorover en “ademde” Zijn eigen “levensadem” in de neusgaten van de mens. God is de Bron van leven, en Hij plaatste het leven rechtstreeks in de mens. Deze levengevende adem zien we terug in Johannes 20:22, wanneer Jezus nieuw leven geeft aan Zijn leerlingen.

  Ten derde vertelt Genesis 2:7 (in sommige Bijbelvertalingen, zoals de Statenvertaling) ons dat de mens een “levende ziel” werd. Het woord ziel in het Hebreeuws is nephesh, hetgeen betekent “een bewegend, ademend, bewust en levend wezen”. De mens werd pas een levende ziel toen God hem levensadem gaf. Als een fysiek, bewegend, rationeel en geestelijk wezen is de mens uniek onder alle levende dingen op de aarde.

  Dus wat is de levensadem van God? De levensadem is het leven en de kracht van God, die aan de mens gegeven zijn om hem te bezielen. Het Hebreeuwse woord voor geest is ruach, hetgeen betekent “wind, adem, lucht, geest”. Het leven van God leeft altijd voort; het niet-stoffelijke deel van de mens is ontworpen om eeuwig te leven. De enige vraag is: waar zullen we leven?

  contact:
  Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl