Disclaimer

De Stichting Feest van de Geest Groene Hart respecteert de privacy van personen die bij het werk van de Stichting zijn betrokken en behandelt hun persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. De Stichting houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stelt persoonlijke gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De Stichting organiseert elke even jaar het evenement Feest van de Geest in het Groene Hart. Van contactpersonen en pastores van geloofsgemeenschappen die aan zo’n evenement deelnemen legt de Stichting naam, e-mailadres en telefoonnummer vast. Van deelnemende kunstenaars worden ook aanvullende gegevens vastgelegd, zoals adres en bankgegevens, voor het sluiten van overeenkomsten of het doen van betalingen. De gegevens worden beheerd door de secretaris van de Stichting en worden bewaard tot maximaal zes jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het evenement plaatsvond.
De Stichting gebruikt deze gegevens uitsluitend om deelnemers, kunstenaars en geïnteresseerden te voorzien van informatie over en de voortgang van het evenement en/of voor uitnodigingen van bijeenkomsten.

Gegevens van kunstenaars op de website van de Stichting zijn door hen zelf aangeleverd, en met toestemming om deze te publiceren. De Stichting verstrekt geen aanvullende gegevens aan derden.
Contactgegevens van kunstenaars worden na maximaal vier jaar nadat ze aan een door de Stichting georganiseerd evenement hebben deelgenomen van de website verwijderd, met uitzondering van het openbare website- en facebookadres van de kunstenaar.

Wanneer u ons schriftelijk, telefonisch of via onze website benadert voor het verstrekken van informatie over het evenement, dan hebben wij soms uw gegevens nodig zoals telefoonnummer en/of e-mailadres en/of naam en adres. Wij vragen in dergelijke gevallen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens worden niet door ons bewaard, tenzij u daar zelf om verzoekt.

Gegevens die zijn verstrekt kunnen altijd ingezien en gewijzigd of verwijderd worden. U kunt daartoe via het e-mailadres van de Stichting (fvdggroenehart@outlook.com) een verzoek indienen.